Systém práce

Osobnostný rozvoj formou tréningov, koučingov, workshopov, konzultácií, projektov (projektový tím) realizujeme osobným stretnutím s tímom alebo jednotlivcom (koučing aj konzulting aj telefonicky).  

Súčasťou rozvojových aktivát sú aj pohybové aktivity a cvičenia na psychohygienu.

Čo možno ovplyvniť koučingom, tréningom a inými vzdelávacími a rozvojovými aktivitami?

 • vedomosti
 • zručnosti
 • schopnosti
 • postoje
 • správanie
 • názory
 • hodnoty
 • presvedčenia              

V každom prípade ide o osobnostný rozvoj.

 • R iešenia a hľadanie nových možností 
 • A ktivity
 • S ebadisciplína
 • T ime-management
 • O tvorenosť
 • S ebapoznanie
 • O rientácia na ciele
 • B iznis kreativita
 • N astavenia a procesy
 • O rientácia na klienta
 • S ebadovera
 • T ransparentnosť
 • I niciatíva