ZISK - Novinka už aj na Slovensku v oblasti koučingu! Firmy si budú môcť vybrať certifikovaného kouča.

01.08.2010 19:00

Novinka už aj na Slovensku v oblasti koučingu!

Firmy si budú môcť vybrať certifikovaného kouča.

         Kým zhruba pred desiatimi rokmi o koučingu na Slovensku, s výnimkou športových koučov, takmer nikto nepočul, za posledné roky je tomu inak. Informácie z krajín, kde koučovanie už bolo odskúšané a rozbehnuté, hlavne v oblasti biznisu, prenikli aj k nám na Slovensko a mnohí tréneri, psychológovia, manažéri či firmy sa začali orientovať práve na túto rozvojovú aktivitu.

          Existuje viacero druhov koučingu. Napríklad biznis koučing sa zameriava na oblasť biznisu, zvyšovanie výkonu či motivácie pracovníkov či manažérov. Executive coaching sa zameriava na rozvoj vrcholových riadiacich pracovníkov. Life koučing sa zas sústredí na náročné životné situácie, ako sú zmeny v rodine, strata blízkeho človeka, rozvod, zvládanie stresových situácií, rozhodovanie ako ďalej a podobne. Ale existuje aj koučing zameraný na posun v oblasti kariéry, pracovno – osobnostný rozvoj, zameraný na rozvoj určitých zručností či skúseností, tzv. kariérny koučing. Tímový koučing je zameraný na prácu s tímom. Existujú aj mnohé ďalšie špecifickejšie zamerania v koučingu, napríklad work-life balance v life koucingu, je to jedna z kľúčových tém v koučingu, ktorá rieši nielen ťažké životné situácie, ale aj dosiahnutie životnej rovnováhy. Jednotlivé druhy koučingu sa navzájom prelínajú, nakoľko mnohé veci, ktoré potrebuje klient riešiť a posunúť vpred, úzko spolu súvisia.

Tak ako existuje mnoho druhov či zameraní koučingu, tak existuje vo svete aj mnoho prístupov v oblasti koučingu. Napríklad na riešenie zameraný koučing (solution foccuseed coaching), co-active coaching, systemický koučing, ...

          Je však potrebné spomenúť aj fakt, že sa vyskytujú na trhu aj iné formy podpory zamestnancov, manažérov, pracovníkov resp. súkromných osôb, napríklad mentoring, poradenstvo, konzulting, kontroling, supervízia či psychoterapia, ktoré sa často mylne nazývajú koučingom. Je nepochybné, že tieto aktivity pomáhajú, avšak je potrebné rozlíšiť skutočný koučing od iných pomáhajúcich aktivít.

Napríklad mentor pomáha človeku tak, že opisuje a odovzdáva svoje skúsenosti, popisuje kde nastali komplikácie a ako riešil problém či situácia ktorá nastala. Konzultant alebo poradca radí, ako treba dosiahnuť úspech, diskutuje o tom s pracovníkom a pomáha mu práve to, že je v danej oblasti odborník. Supervízor pozoruje, ako dohodnuté činnosti pracovník či manažér vykonáva, dáva spätnú väzbu, vedie pracovníka tam, kam je potrebné, usmerňuje ho.

Psychológ sa zameriava na oblasť problému, na to, čo nefunguje a ako s tým ďalej pracovať. Teda poradca, konzultant, mentor, supervízor aj psychológ sa opierajú o svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti v danom obore, analyzujú aj veci z minulosti, vystupujú v úlohe „odborníka“. Používajú často techniky, ktoré sa používajú aj v koučingu, ako napríklad otvorené otázky, výzva k sebareflexii, avšak skutočný proces koučovania, kde sa výhradne pracuje s témou, cieľmi a potenciálom koučovaného partnera, nie je prítomný. 

Kouč neradí, nevystupuje v úlohe poradcu či odborníka, kouč len sprevádza koučovaného „na ceste hľadania riešenia“, v čom je základný rozdiel oproti spomínaným aktivitám. Kouč počíta s tým, že každý koučovaný má potenciál nájsť pre seba to najvhodnejšie riešenie, čiže ide o  výsostne partnerský a akceptujúci prístup. Kouč sa orientuje na budúcnosť a na želaný stav, ktorý vychádza z koučovaného požiadavky (nie na minulosť), čo je ďalší výrazný rozdiel koučovania oproti ostatným prístupom.  

           Na Slovensku, tak ako aj v iných krajinách, sa koučing stáva jednou z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa profesií a podporným nástrojom manažmentu ako aj prostriedkom rozvoja osobnosti.

Počet profesionálnych koučov rastie, takisto ako aj záujemcov o koučing.

Kľúčovým okamihom v profesionalizácii koučingu na Slovensku bol rok 2005, keď na prvej Konferencii o koučovaní účastníci iniciovali vznik Slovenskej asociácie

koučov. Od roku 2006, kedy asociácia vznikla až dodnes sa počet členov asociácie rozrástol na takmer 70. A práve z dôvodu rozrastajúceho sa počtu koučov na Slovensku, kde je pomerne ťažké vybrať si vhodného kouča pre firmu či manažéra, stanoviť si parametre, ktoré má kouč spĺňať, aký má byť, aké má mať skúsenosti, zručnosti či vzdelanie, rozhodli sme sa v Slovenskej asociácii koučov (ďalej SAKO), vytvoriť podľa modelu aký funguje v zahraničí, akreditačný systém, teda udeľovať certifikáty uchádzačom po splnení stanovených podmienok.

Čo charakterizuje systém certifikácie na Slovensku?

  • vychádza z medzinárodných štandardov (ICF - medzinárodná federácia koučov)
  • rešpektuje všetky školy pre koučov a vzdelanie koučov, ktoré obsahujú základné kompetencie kouča a ktoré dané kompetencie rozvíjajú
  • podporuje rozvoj koučovania v SR
  • dáva možnosti aj koučom ktorí nehovoria cudzím jazykom
  • podporuje kontinuálne vzdelávanie koučov
  • poskytuje cenovú výhodu oproti zahraničnej certifikácii
  • dáva príležitosť pre ľudí s lokálnymi ambíciami – nové možnosti pre koučov pôsobiacich v SR
  • dáva príležitosť k získaniu skúseností pred získaním medzinárodnej akreditácie ICF
  • slúži ako pomocný nástroj pre manažérov a firmy pri výbere koučov
  • pomôže rozoznať koučing od iných pomáhajúcich vzdelávacích aktivít na Slovensku, nazývaných koučingom                                                                                

         Na stránke SAKO www.koucovia.sk je pre firmy a jednotlivcov zatiaľ k dispozícii adresár koučov, ktorý môže pomôcť pri výbere vhodného kouča.  V adresári je uvedený u mnohých koučov aj ich profil, dosiahnuté vzdelanie v oblasti koučingu, zameranie v oblasti koučingu či stupeň zahraničnej certifikácie kouča. 

         Práve v tomto náročnom období, v čase ekonomickej krízy, keď firmy znižujú náklady na vzdelávanie, paradoxne práve koučing môže byť tým, čo pomôže motivovať ľudí k výkonu, oživiť firmy, hľadať nové zdroje, efektívnejšie využívať potenciál pracovníkov či manažérov, zrelo zaobchádzať s mocou a konštruktívne riešiť problémy či prekonávať prekážky. Investovanie do ľudských zdrojov je v poslednej dobe prioritou každej zdravo sa rozvíjajúcej firmy, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kde bola na prvom mieste orientácia na cieľ. Koučing pomôže firmám orientovať sa na ľudí a tak efektívnejšie a dlhodobejšie dosahovať stanovené ciele.

                      Takže koučing „náklady“ mení na „investície“.

Autor článku:  PhDr. Denisa Kmecová, PCC

                       Predsedkyňa SAKO

                       Slovenská asociácia koučov