Príspevok na konferencii o koučingu v Budapešti

09.09.2009 19:45

 

Situácia v koučingu na Slovensku
Koučovanie, ktoré bolo v minulosti späté so športom a športovým trénovaním, sa dostalo v poslednom období na novú, úplne inú úroven. Stalo sa účinným manažérskym nástrojom, ktorý vedie ludí k maximálnemu využitiu ich vnútornej sily, potenciálu.
Ani Slovensko nie je výnimkou, kde poet profesionálnych kouov, aj záujemcov o kouičng z roka na rok rastie. Medzníkom v profesionalizácii kouingu na Slovensku bol rok 2005, ke na 1. Konferencii o kouovaní úastníci iniciovali vznik Slovenskej asociácie koučov. 4 lenovia v roku 2007 založili slovenskú poboku ICF, ktorá sa minulý rok stala autorizovanou pobokou. Obidve inštitúcie – ICF aj SAKO úzko spolupracujú. Každá aktivita, súvisiaca
s kouovaním sa organizuje spolone. Najväšou udalosou uplynulého roku bola 3.Konferencia o kouovaní s medzinárodnou účastou. Jej najvýznamnejším hostom bol Sir. John Whitmore.
Naším cielom je upevnovanie pozície koučovania, jeho rozširovanie, aby jeho prednosti využívali nielen profesionálni kouovia a manažéri vekých firiem, ale aby ho spoznala aj široká verejnost. Aj z tohto dôvodu sa uskutoujú pravidelné stretnutia vo forme klubov v Bratislave, Banskej
Bystrici, Košiciach, Prešove a Žiline, na ktorých sa stretávajú profesionálni predstavitelia koučingu a každý, kto sa o kouing zaujíma. Zaoberáme sa témami, ktoré prinášajú praktické skúsenosti, ako napr. skutoná práca a poslanie koua. Nakoko sa kouovanie stalo vemi moderným, „trendy“ výrazom, viacerí nazývajú kouovaním aj tie aktivity zamerané na rozvoj a vzdelávanie udí, ktoré sú síce vemi úinné, ale slúžia na iné ciele ako koučing. Otázkou je teda nielen to, o vlastne je kouing, aké metodiky používa a aké má ciele, ale aj to, o nie je kouing. Snažíme sa využi každú príležitos na to, aby sme upozornili:
poradenstvo, konzultácie, mentoring, tréning, asesment sú vemi úinné nástroje riadenia, ale ani jeden z nich nie je kouing, majú iné poslanie a cie. A o je dôležité - kouing tiež nie je psychoterapia. Druhou stranou mince je seba kouom nazývajúci poradca, resp. konzultant, ktorý
v skutonosti môže by vynikajúcim odborníkom, ale nie je kouč. V snahe predís podobným nedorozumeniam, SAKO a Slovenská poboka ICF
iniciovali v priebehu tohto roku zavedenie akreditačného systému. Tento systém poslúži nielen ako slovenská akreditácia (lokálna akreditácia pre ludí,
ktorí chcú vyvíja koučovaciu činnost len na Slovensku), ale aj ako príprava koučov na medzinárodnú akreditáciu ICF.
Projekt počíta aj nadviazaním intenzívnej spolupráce so zahraničnými koučami. Táto myšlienka sa už realizuje, avšak chceme, aby bola viac cielená a strategická na celoeurópskej úrovni. Naším cieom je nielen združova koučov, ale aj poskytovat možnosti na zdokonaovanie „koučovacieho majstrovstva“ a získavanie nových skúseností aj na medzinárodnej úrovni.
 
Erika Falťanová
Slovenská poboka ICF