Koučing ako súčasť manažérskeho rozvoja

15.04.2010 19:28

 

Pre zvyšovanie výkonnosti podriadených používajú vedúci pracovníci rôzne metódy. Najjednoduchšou metódou ovplyvňovania konania ľudí sú príkazy a zákazy. Prostredníctvom nich je možné bezprostredne a rýchlo ovplyvniť veľké množstvo osôb. Vedenie ľudí prikazovaním nie je však najúčinnejšou
metódou riadenia, pretože často vyvoláva nepríjemné pocity spojené so znížením ľudskej hodnoty. Ide o devalváciu ľudí, ktorá má
záporný vplyv na pracovnú motiváciu, aktivitu a iniciatívu pracovníkov. Pokiaľ chcú vedúci pracovníci, aby ich podriadení boli vnútorne motivovaní k čo najvyšším pracovným výkonom, boli samostatnými, aktívnymi  iniciatívnymi a tvorivými pracovníkmi, potom je potrebné použiť iný štýl vedenia.
Jednou z metód, prostredníctvom ktorej môžeme ovplyvniť výkonnosť účinnejšie a súčasne i taktnejšie a ohľaduplnejšie, je koučing. Ide
o spôsob rozvoja pracovného a osobného potenciálu jednotlivca alebo skupiny ľudí, proces individuálnych alebo tímových stretnutí, ktoré
vedú k aktívnemu hľadaniu riešení situácií a požiadaviek, teda cesta od problémov k riešeniam, na ktorej kouč bude sprievodcom. Prioritou v oblasti
HR v našej banke v tomto období je hlavne orientácia na ľudí, práca s ľudským potenciálom. Práve preto sa tréning „Koučing – nástroj vedenia“ stal súčasťou manažérskeho rozvoja. Cieľom tréningu je poskytnúť manažérom ďalší nástroj na vedenie ľudí – koučing, najskôr ako
štýl vedenia a následne ako rozvojový nástroj pre pracovníkov. Aké sú jeho výhody, koho a ako koučovať, proces, formy a štruktúru koučovania
v rôznych situáciách. Tréning ukazuje, kde v rámci rôznych štýlov vedenia sa nachádza koučing, aký má byť kouč a v čom koučing môže pomôcť.
Manažéri sa naučia viesť koučovací rozhovor a využívať ho v praxi. 
pre VÚB banku spracovala Denisa Kmecová