Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládania stresu, sebapoznanie, sebariadenie a prevencia proti psychickému vyhoreniu.

02.06.2012 09:04

Hlavným cieľom kurzu je osvojenie si vedomostí a zručností zvládania stresu a syndrómu vyhorenia a aplikácia techník v praxi. Sebauvedomovanie, uvedomené konanie, riadenie seba samého. Posilňovanie vlastnej sebadôvery a sebapresadenia, získanie  reálneho nadhľadu nad okolnosťami, zvládanie náročných a stresových situácií  a vhodné reagovanie na ne, otvorené prejavovanie vlastných pocitov, názorov a reakcií a zvládnutie hnevlivých či agresívnych impulzov, zlepšenie svojej psychickej pohody.

Kurz vám pomôže rozšíriť svoju mentálnu kondíciu , zvýšiť sebaistotu a sebapresadenie, ochrániť sa pred „vyhorením“ , naučiť sa psychohygiene , spoznať svoje skryté možnosti a potenciál.