KOUČING

Najlepšie vystihujúca definícia pojmu uvádza, že koučing je „sprevádzanie niekoho procesom jeho vlastného osobnostného rozvoja".

Profesia koučovania sa radí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim metódam rozvoja ľudských zdrojov, v zásade je jeho cieľom pochopiť kde sa nachádzame, kam sa chceme dostať, akým spôsobom získať čo chceme či nahradiť neželané správanie alebo skôr postoje tými želanými a pre nás prijateľnými.

Otázky patria k základným nástrojom práce kouča. Klienti pomocou odpovedí nachádzajú nový uhol pohľadu na svoje problémy a situáciu. Cieľom kouča je pomáhať ľuďom i firmám naplniť celý ich potenciál a sprevádzať ich na ceste k ich cieľom... Kouč nedáva rady – kladie otázky a otvára pre vás priestor, v ktorom uvidíte vlastné riešenia, ujasníte si zámery a priority, urobíte rozhodnutia. Kouč v&tvára u klienta zodpovednosť za jeho život, zvyčuje uvedomenie...Váš život sa začne zjednodušovať, keď budete vedieť povedať nie ľudom a aktivitám, ktoré neprispievajú k plneniu vašich cieľov. Získate čas a budete efektívnejší, lebo vaše úsilie bude mať jasný smer a pravidlá.

Pojem koučingu vychádza pôvodne zo športovej terminológie. Jeho cieľom v tomto kontexte bolo zvyšovanie výkonnosti v jednotlivých športových odvetviach.  Vzhľadom na rýchle a trvalé výsledky bol koučing importovaný aj do biznisu. KOučing sa stále vyvíjal a zdokonaľoval až do dnešnej podoby a stále sa rozvíja. Firmy v poslednej dobe stále zvyšujú svoj záujem o tento štýl vedenia a zavádzajú akoučovanie ako primárny štýl vedenia vo firme...O takej firme sa hovorí, že je vedená koučovacím štýlom. Teda prioritou je dôvera v schopnosti ľudí, samostatnosť, zodpovednosť zamestnancov za seba i celú firmu a obrovský priestor pre tvorivosť.

Pri čom pomáha koučing?

 • Keď stojíme pred neprehľadnou situáciou alebo sa jednoducho nevieme rozhodnúť, čo práve teraz robiť, ako sa rozhodnúť.......v koučovacom procese vyjasňujeme ciele, hodnoty, vzťahy a postoje.. 
 • V atmosfére rešpektu a bezpečia sa skúmajú a vedome prehodnocujú vlastné postoje, myslenie, predsudky, hodnoty, ciele, city, emócie, či motívy, čo postupne smeruje k očakávanej zmene správania či jednania
 • Je šanca uvedomiť si svoje vnútorné a vonkajšie zdroje a lepšie ich využívať
 • Pomáha vedome vytvárať a riadiť proces vlastného vývoja, zameraný na postupné zdokonaľovanie seba samého v rôznych oblastiach
 • Pomoc k samostatnosti cez sebareflektovanie, sebavnímanie a sebauvedomenie, čím posilňuje vlastné kompetencie pri zvládaní všetkých životných situácií
 • Naučí riešiť čo vyzerá neriešiteľné, dokázať si postaviť jasné a užitočné ciele a postupom času dosahovať efektívne výsledky
 • Príležitosť realizovať žiaduce zmeny rýchlejšie a trvalejšie
 • Vedie k vyššej miere samostatnosti, preberaniu iniciatívy a zodpovednosti
 • Dáva šancu „prerásť seba samého“, podporovať prirodzenú túžbu po úspechu a iniciovať vlastný potenciál na dosiahnutie potrebných zmien
 • Účinný prístup vo vedení tímov
 • Slúži na dosiahnutie lepších výsledkov pri vynaložení menšej námahy
 • Pomáha hľadať a nachádzať vlastné cesty, resp. riešenia užitočným spôsobom pre koučovaného, presne podľa jeho potrieb a očakávania 

Ako dlho trvá koučingový proces?

Koučovací proces trvá najčastejšie 5 až 10 stretnutí v závislosti od komplexnosti problému, v intervaloch dvoch až štyroch týždňov, avšak je to veľmi individuálne, v závislosti od témy a potreby klienta. Takže najčastejšie proces trvá pol roka. Jedno sedenie trvá približne 1 - 1,5 hod. Avšak je možné urobiť aj brief coaching, kde klient s koučom urobí čo potrebuje za jedno sedenie v trvaní cca 2 hodín, a potom už kouča nepotrebuje.

Kde sa uskutočňujú koučingové sedenia?

Dôležité je, aby sa sedenie uskutočnilo bez rušivých elementov – napr. telefonáty, kolegovia vstupujúci do kancelárie.
• Na pracovisku v kancelárii alebo v zasadačke
• Mimo pracoviska: napr. kaviareň, u kouča v kancelárii, telefonicky, cez skype
• V prírode - by walking, v záhrade 

Najpreferovanejšie témy:

• Efektivita pracovných/riadiacich metód, leadership
• Príprava a realizácia rozhodnutí, tímová práca
• Work/life balance, Sebaistota, Konflikty
• Asertivita, Zefektívnenie komunikácie, Sebadisciplína a sebaistota

• Rozvoj prezentačných zručností

•Vnútorná spokojnosť, sebavedomie

•dosahovanie cieľov v živote

KOuč nie je zodpovedný za obsah coachingového procesu ale za samotný proces, jeho vedenie. Orientuje sa na klienta a z neho vychádza pri jeho sprevádzaní. Takže kouč je zodpovedný za vedenie procesu a nie za klienta.