Psychodiagnostika Hogan

Hogan je medzinárodne uznávanou autoritou v oblasti psychodiagnostiky a konzultingu. Má za sebou viac ako 30 rokov profesionálnych skúseností s pomocou spoločnostiam dramaticky znižovať fluktuáciu zamestnancov a naopak zvyšovať produktivitu prostredníctvom prijímania správnych ľudí, rozvíjania kľúčových talentov a vyhodnocovania leadership potenciálu.

Hoganove správy Select (Výber), Develop (Rozvoj) a Lead (Vedenie) predstavujú integrovaný systém vedecky validizovaných nástrojov, ktoré sú špecificky navrhnuté tak, aby vám pomohli lepšie riadiť kapitál ľudských zdrojov a udržať top talenty v spoločnosti. HoganSELECT správa identifikuje štýly pracovného správania, ktoré sú najkritickejšie pre úspešný výkon na konkrétnej pracovnej pozícii v spoločnosti. HoganDEVELOP správa pomáha určovať a smerovať kariéru prostredníctvom sily strategického sebauvedomenia týkajúceho sa výkonnostných predpokladov vychádzajúcich zo silných stránok a potenciálnych obmedzení vo vzťahu k iným ľuďom. HoganLEAD správa umožňuje lídrom naplno porozumieť svojim výkonnostným predpokladom, výzvam a motivácii, aby dokázali maximalizovať charakteristiky riadenia a vedenia.

HOGANOV OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK (HPI)

Akým spôsobom bude človek pristupovať k práci a interakcii s druhými? Na aké svoje silné stránky sa môže človek spoliehať pri dosahovaní výkonu?

Svetlá stránka osobnosti – to, čo vidíme, keď zo seba ľudia dávajú to najlepšie.

HOGANOV ROZVOJOVÝ TEST (HDS)

Aké tendencie môžu vykoľajiť pracovný výkon alebo kariéru človeka? Aké má človek tendencie správania, keď sa nachádza pod stresom, neprimeraným tlakom alebo sa nekontroluje? Tmavá stránka osobnosti - to, čo vidíme, keď sú ľudia v strese, pod tlakom, v novej situácii, alebo naopak v situácii, ktorú dobre poznajú.

INVENTÁR MOTÍVOV, HODNÔT A PREFERENCIÍ (MVPI)

Čo motivuje človeka a „poháňa“ ho vpred? Aký typ pracovného prostredia bude človek považovať za najviac motivujúci? Čo sa bude človek pravdepodobne snažiť dosiahnuť?

Vnútro osobnosti – odhaľuje kľúčové hodnoty, ciele a záujmy človeka.

MVPI je zameraný na zistenie vnútorných hodnôt, preferencií a motívov. Na ich základe sa dá odvodiť, aké profesie, práce a prostredie budú zamestnanca najviac motivovať a uspokojovať. Možno tak predpovedať, do akej miery budú pracovníkovi „sedieť" pozície, pracovný tím alebo firemná kultúra spoločnosti a akú organizačnú kultúru bude on sám v úlohe vedúceho pravdepodobne vytvárať. Firmy môžu využiť tieto informácie, aby sa ubezpečili, že hodnoty nového zamestnanca sú v súlade s hodnotami spoločnosti. MVPI môže tiež objasniť miesta potenciálnej zhody, resp. konfliktu, medzi členmi tímu.

 

Osoby sa snímajú prostredníctvom  online testov. Snímanie trvá cca 30 minút. Následne sa vygeneruje profil nasnímanej osoby.

Nasleduje konzultácia s certifikovaným konzultantom (podrobný rozbor - cca 1 hodina).