Osobnostná diagnostika cez farby

     Diagnosticko-intervenčný systém farby života ponúka objektívny nástroj, ktorý je schopný zmysluplne a názorne pre jednotlivých odborníkov z rôznych profesií objasňovať štruktúru aj priebeh individuálneho aj skupinového myslenia, cítenia, prežívania i správania.
Systém dokáže efektívne rozpoznať vrodené dispozície (génový potenciál) a je schopný s nimi ďalej pracovať a rozvíjať ich, efektívne ich využívať pri rozdeľovaní úloh a zodpovedností, identifikovať prípadné dispozície jednotlivca k neštandardnému správaniu a konaniu vo vyhranených situáciách za veľmi krátky čas, pričom nie je možné systém zneužiť či ovplyvniť.

Systém sa opiera o dve základné hodnotové roviny:

Teóriu slovných pojmov a predstáv (asociácií) a celosvetovo uznávaného Lüscherovho testu farieb.   

Má psychodiagnostický základ a pracuje s farebným spektrom a slovnými pojmami a predstavami (asociáciami). Mapuje vrodené dispozície (génový potenciál) a  ich reálne využívanie.
Technika BSA využíva a meria sociálno psychologické spektrum postojov. Spôsob snímania stimuluje automatizované a intuitivne vzorce cítenia i myslenia, v ktorých sa premieta podiel ako rozumový, tak emocionálny, telesný i sociálno vztahový (princíp integrity jedinca). Forma snímania je veľmi príjemná.
Základná farebná škála sa skladá z 8 farieb. Štruktúra farieb je nemenná.
86 slov v 8 kľúčových oblastiach v on-line teste
Celkový počet slov 120 - 140
0 – 50 slov upravených podľa požiadaviek a zamerania
Test skúma:
  • osobný život
  • pracovný život
  • firemný život

Osoby sa snímajú prostredníctvom  zabezpečeného počítača pripojeného na internet. Snímanie trvá 20 –30 minút. Následne sa vygeneruje profil nasnímanej

osoby. Nasleduje konzultácia s certifikovaným konzultantom (podrobný rozbor - cca 1 hodina).

 

Zoznam testov - online